فرح پهلوی

کمتر از حیوان

سران رژیم پهلوی ارزشی برای فقرا و مستضعفین و مردم جنوب شهر قائل نبودند.
به‌طوری که سرتیم محافظان ملکه پهلوی در کتاب خاطراتش ضمن تایید توهین «فرح پهلوی» به مردم جنوب شهر، نوشته فرح مردم جنوب تهران را «کمتر از حیوان می‌دانست.»

منبع: کتاب «محافظ شاه»

(خاطرات علی شهبازی)، ص 234