رضا شاه

- جشن فساد پهلوی

«ويليام شوكراس» نويسنده انگليسی در کتاب «آخرین سفر شاه» صفحه 115، درباره جشن هنر شيراز نوشته: “... ملكه رياست جشن هنر شيراز را نيز بر عهده داشت.

در اواسط سالهای دهه 70 میلادی این جشن از پرجنجال‌ترين رويدادهای فرهنگی كشور بود و جنجال‌هایش وقتی به اوج رسيد كه در سال 1977 يک گروه هنرپيشه دكانی را در يكی از خيابانهای اصلی شيراز در نزديكی مسجد گرفت و در درون دكان و در پياده‌روی جلو آن نمايشی اجرا كرد كه شامل يک هتک ناموس تمام عيار و اعمال شهوت‌انگيز بين هنرپيشگان زن و مرد بود. چنين نمايشی در خيابان‌های هر شهر انگليس يا آمريكا جنجال برپا می‌كرد و منجر به بازداشت هنرپيشگان می‌شد...”