عکس دختر حجاب

.

دختربچه ها پا جای پای مادر میگذارند ، به آنها حجاب و عفت عملی بیاموزیم .